Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)

Methylenedioxypyrovalerone (MDPV)

Cat. No

Specimen

Format

Kit Size

Cut-Off

CE Status

AMDP-102

Urine

Cassette

30 T

CE

AMDP-114

Urine

Panel

30 T

1000 ng/mL

CE

AMDP-101

Urine

Dipstick

50 T

CE